۲۱۷۰۰
۷۲

۰ کتاب خوانده‌ام

۴۰ محتوا

۱۹۲ دیدگاه

۶۰ فیلم

۵۱ عکس

۳۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۲ (-- مشترک)

...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

کارگاه ارزشیابی
هنر پایه دوم
هنر پایه سوم
کارگاه تفکر خلاق
خاطرات شنیدنی...
خاطرات شنیدنی...
دهه آخر مهمانی خدا
خوشبختی یعنی می توانم با تو سخن بگویم...
فعالیتهای دبستان در ایام کرونایی
یک افطاری ساده . کوکوی حلزونی
ده قدم تامهمانی..
ده روز مانده به مهمانی

...