در دوره‌ها و برنامه‌ها جستجو کنید!

لغو فیلتر

 

آخرین دوره‌ها و برنامه‌ها

ویژه دبیران گروه دروس عمومی مقطع متوسطه دوم

۱۵

۰

ویژه دبیران گروه دروس اختصاصی مقطع متوسطه دوم

۱۶

۰

دوره آموزشی خودکنترلی ویژه همکاران محترم موسسه فرهنگی آموزشی تزکیه

۲۰

۰

دوره آموزشی خودکنترلی ویژه اولیاء محترم

۱

۰

وبینار جریان شناسی سیاسی معاصر

۱۲

۰

کارگاه فرزندپروری و تربیت دینی

۰

۰

وبینار کارپوشه الکترونیکی

۲۲

۰

وبینار آموزشی اضطراب

۶۸

۰