۳۹۶۰۰
۱۷۷

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۰۲ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۵۸۶ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۰۳ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۱۸ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۷۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۸ (-- مشترک)

...

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

نشریه دانش آموزی(شماره 36)
نشریه دانش آموزی(شماره 35)
 بلوغ با هم بودن
کتابخانه مجازی
برنامه ریزی (جلسه 2)
نشریه دانش آموزی(شماره 18)
برنامه ریزی
#من از قبیله ی زینبم
کارگاه تفکر خلاق
نشریه دانش آموزی(شماره 13)
شب جمعه
میلاد امام زمان ( عج)

...