۲۹۴۸۹۹
۱۳۳

۰ کتاب خوانده‌ام

۳k محتوا

۱۸ دیدگاه

۴۹ فیلم

۵k عکس

۹ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۷ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

بازارچه نوروزی تزکیه
کمبود آهن و اختلالات ناشی از آن
کتابخانه ما
دریاهای ایران و همه مخالفات داخلش و ساحلش
آشنایی نوگلان پیش دبستان با فضای دبستان....
دوره آموزشی خودکنترلی ویژه همکاران محترم موسسه فرهنگی آموزشی تزکیه
ویژه دبیران گروه دروس اختصاصی مقطع متوسطه دوم
ویژه دبیران گروه دروس عمومی مقطع متوسطه دوم
دوره آموزشی خودکنترلی ویژه اولیاء محترم
نشریه دانش آموزی(شماره34)
آدم های غلط

...