اخبار و رودیدادها

شهادت حاج قاسم فریاد یک ملت بود


خلاصه :

در راه اسلام و ایران جان فشانی خواهیم کرد

فرمانده دل ها رفت

او رفت تا اسلام بماند

تا حق مظلوم پایمال نشود

تا اسلام همیشه سرفراز باشد

روحیه جهادی، کار خستگی ناپذیر، تزکیه نفس و خشک نشدن اشک اورا آسمانی کرد

شهادتت مبارک سردار

۳ ماه پیش
فرزندان حاج قاسمیم ،ما خادمیم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران