فرهنگی

دومین شماره گاهنامه به چاپ رسید.

گاهنامه


خلاصه :

دومین شماره گاهنامه به چاپ رسید.

شورای سردبیری:
 زینب ا کبرشاهی،نازنین فاطمه تقوی،مبینا زمهریری
ملیکا سلطانی،فاطمه رضا سلطانی،ثنا شاهجویی،سارا شایسته
زهرا میرزاپور
عکاس:فاطمه یوسف زاده

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران